• groot assortiment
  • snelle levering
  • persoonlijk contact

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden                                                                                         

Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma De Leeuw voor Tuin, Dier en boerderij V.O.F. (hierna te noemen: Agri Webshop), gevestigd te Maasbommel.

Algemeen

1.1   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Agri Webshop welke via de webshop op www.agriwebshop.nl worden aangeboden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Agri Webshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Onder schriftelijk wordt in dit kader ook een e-mail verstaan.

1.2

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Agri Webshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AgriWebshop erkend.

1.4

Agri Webshop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

2.2

Agri webshop streeft er naar de bestellingen binnen 4 werkdagen bij u te leveren. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Agri Webshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3

Aan de leveringsplicht van Agri Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Agri Webshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5

Afbeeldingen, De Afbeeldingen op de webshop zijn niet bindend en kunnen afwijken van het werkelijk geleverde product.

Omdat verpakkingen kunnen veranderen of kleuren niet overeen komen. of dat een product tijdelijk niet leverbaar is in de afgebeelde verpakking.

De product tekst en benaming product is bindend voor levering. Er kan een vervangend product worden geleverd als dit volgens de producent voldoet aan de zelfde product voorwaarden. 

De afbeeldingen van een producten zijn niet bindend, een afbeelding kan een andere kleur of product bevatten ter indicatie. 

3.

Prijzen

3.1

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbiedingen op de voorpagina niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast na bestelling als de leverancier een prijs verhoging doorvoert of als het dag prijzen betreft.

Alleen offertes die afgegeven worden en vooraf bevestigd zijn wel geldig en kunnen niet achteraf worden aangepast. Alleen offertes die zijn bevestigd via info@agriwebshop.nl zijn vast gestelde aankoop prijzen. 

Alle online aankopen zijn geen vaste prijzen en kunnen achteraf bij levering worden aangepast. U doet dus een online aanbetaling bij elke aankoop. 

3.2

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3

Alle verkoopprijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW. 

Het minimaal bestel bedrag wordt berekend exclusief BTW!

3.4 Btw 0 factuur voor bedrijven in het buitenland.

Btw vrij facturen voor buitenlandse bedrijven zijn op te vragen na het plaatsen van een bestelling, via de opmerking bij de order of per email info@agriwebshop.nl met vermelding van het bestelnummer.

Deze worden dan met meer kosten van 35,00 excl btw administratie kosten voor u in orde gemaakt met het toesturen van een geldig BTW identificatienummer.

Als dit BTW nummer is gecontroleerd, ontvangt u de juiste btw vrije factuur en kan u deze voldoen! Nadat de volledige betaling is ontvangen zullen wij de goederen vrijgeven en zullen de goederen worden verstuurd. 

4.

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Let op er zijn uitzonderingen zie 4.1.1 Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Agri Webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Agri Webshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Agri Webshop er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. LET OP er zijn producten die u niet kan annuleren of retour zenden zie hier onder!

4.1.1.

Voer, strooisel, ruwvoer, supplementen(medicatie) of alle andere voedingsmiddelen voor dieren worden NIET retour genomen! Deze kunnen ook niet retour  gezonden worden ivm de Hygiëne verantwoording met betrekking op ons GMP en SecureFeed keurmerk. Producten worden vernietigd. Ook goederen die op een afhaal locatie worden klaar gezet zijn al verzonden! Retour kan alleen betaald u dan administratie kosten. 

4.2

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten en medicatie goederen, ura en uda producten!

Omdat de klant voor het bestellen altijd een document moet uploaden en daar mee bewust is van de order!

Bij het toe zenden van niet de juiste gegevens of het verstrekken van onjuiste documenten, zijn wij genoodzaakt 25.00 euro administratie kosten in rekening te brengen of in te houden bij een annulering van de order!

4.3

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5.

Gegevensbeheer

5.1

Indien u een bestelling plaatst bij Agri Webshop dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Agri Webshop. Agri Webshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2

Agri Webshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3

Agriwebshop kan helaas geen gegevens aanpassen wanneer een klant onder een gast account een bestelling plaatst.

Hier is een geregistreerd account voor nodig.

Eerdere bestellingen kunnen niet beheerd worden door een gast account of bestelling.

Na levering zullen de gegevens van het gast account verwijderd worden.

Wij raden ook alle klanten aan om een account aan te maken voor goede navolging van de bestellingen.

6. Garantie

6.1

Agri Webshop garandeert dat de door haar geleverde niet bederfelijke producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Agri Webshop deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Agri Webshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering schriftelijk aan Agri Webshop te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. A) Wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd van reeds in ontvangst genomen artikelen dient de afnemer deze terug te sturen naar onderstaand retouradres. Agri Webshop zal de gehele aankoopsom, aan de afnemer terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de afnemer. B) Ook bij het retourneren van een deel van de bestelling zijn de verzendkosten voor rekening van de afnemer. De aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling zal aan de afnemer worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

6.3 Annuleren van een bestelling! 

Het annuleren van een bestelling is altijd mogelijk binnen 14 dagen na order datum, het annuleren is zolang deze nog niet is verstuurd en betaald kosteloos excl. betaal kosten zoals paypal deze worden niet retour vergoed. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht, wel kan er de administratie kosten  ingehouden worden op de retour betaling als een bestelling al betaald is bijvoorbeeld bij een foute order door de klant van geneesmiddelen,  Annuleert de afnemer de bestelling, nadat deze aan de afnemer verzonden is, dan betaald deze wel de verzendkosten, dan dient de afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. let op verzendkosten worden niet retour vergoed. Alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger en indien Agri Webshop reeds een betaling van de afnemer heeft ontvangen, dan zal Agri Webshop de product kosten, na goede ontvangst van de retourzending, aan de afnemer terugstorten. of vergoeden in een tegoed die te besteden is op de website. De gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer. 

6.4

Indien klachten van de afnemer door Agri Webshop gegrond worden bevonden, zal Agri Webshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Agri Webshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Agri Webshop ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Agri Webshop (v.o.f de leeuw)gedekte bedrag, ledere aansprakelijkheid van Agri Webshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5

Agri Webshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Agri Webshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Agri Webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7.

Aanbiedingen

7.1

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt  Agri Webshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3

Mondelinge toezeggingen verbinden Agri Webshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4

Aanbiedingen van Agri Webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5

Agri Webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.

Overeenkomst

8.1

Een overeenkomst tussen Agri Webshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Agri Webshop op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2

Agri Webshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9.

Afbeeldingen en specificaties

9.1

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Agri Webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.

Overmacht

10.1

Agri Webshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Agri Webshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3

AgriWebshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Agri Webshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4

Indien AgriWebshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.

Aansprakelijkheid

11.1

Agri Webshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de product website. 

12.

Eigendomsvoorbehoud

12.1

Eigendom van alle door Agriwebshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Agri Webshop zolang de afnemer de vorderingen van Agri Webshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Agri Webshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2

De door Agri Webshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Agri Webshop of een door Agri Webshop  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Agri Webshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Agri Webshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Agri Webshop.

13.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Agri Webshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant kennis, tenzij Agri Webshop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

14. Betaling en levering

Betaling gebeurt voor af via ideal, paypal of overboeking, na ontvangst van volledige betaling ontvangt de klant het product z.s.m.

Betaling op factuur is in overleg mogelijk bij te laat betaling word na de tweede herinnering 35 euro excl btw. administratie kosten in rekening gebracht de klant heeft dan nog 2 werkdagen de tijd om het bedrag te voldoen. alvorens het overgedragen word aan een incasso buro die de wettelijke rente en kosten nog in rekening brengt.

Retouradres:

Retour Magazijn Agriwebshop.nl

Dorpenweg 29, 5352 LB, Ravenstein

 

BTW Nummer: NL851026382B01

KvK Midden Nederland nummer 53807529.

vastgelegd 1-12-2017